شهید عبد العلي متاجي|روستای ابندانك|شهدای روستای ابندانك|شهرستان نوشهر/ مازندران - چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۲
شهید عباس رضازاده شرمه|روستای شرمه كلا|شهدای روستای شرمه كلا|شهرستان بابلسر/ مازندران - چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۲
شهید بخشعلي آقابابايي شرمه|روستای شرمه كلا|شهدای روستای شرمه كلا|شهرستان بابلسر/ مازندران - چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۲
شهید ذولف علي محمدي شرمه|روستای شرمه كلا|شهدای روستای شرمه كلا|شهرستان بابلسر/ مازندران - چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۲
شهید عبدالغفور قلاقي غراوي|روستاي اي‌تمر|شهدای روستاي اي‌تمر|شهرستان گنبدكاووس/ گلستان - چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۲
شهید محمد تقي ابراهيمي ارمي|روستاي ارم|شهدای روستاي ارم|شهرستان نكا/ مازندران - سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲
شهید علي اكبر نوروزي|روستاي شهاب الدين|شهدای روستاي شهاب الدين|شهرستان نكا/ مازندران - سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲
شهید احمد بربري نژاد|روستاي بايع كلا|شهدای روستاي بايع كلا|شهرستان نكا/ مازندران - سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲
شهید رضا جعفري پاجي|روستاي نوذراباد|شهدای روستاي نوذر اباد|شهرستان نكا/ مازندران - سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲
شهید ميثم يحيي زاده|روستاي نيم چاه|شهدای روستاي نيم چاه|شهرستان نكا/ مازندران - سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲
شهید سيد كاظم دوستدارطوسي|روستاي طوس كلا|شهدای روستاي طوسكلا|شهرستان نكا/ مازندران - سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲
شهید رمضان موسي نژاد|روستاي اجند|شهدای روستاي اجند|شهرستان نكا/ مازندران - سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲
شهید محمد ولي حسني|روستاي شيت|شهدای روستاي شيت|شهرستان نكا/ مازندران - سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲
شهید قاسم حوزم|روستاي مرس بزرگ|شهدای روستاي مرس بزرگ|شهرستان نكا/ مازندران - سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲
شهید علي رضا محمدي|روستاي نيم چاه|شهدای روستاي نيمچاه|شهرستان نكا/ مازندران - دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲
شهید علي اكبر ابراهيمي|روستاي سوچلما|شهدای روستاي سوچلما|شهرستان نكا/ مازندران - دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲
شهید روشن علي بابائي|روستاي كفرات|شهدای روستاي كفرات|شهرستان نكا/ مازندران - دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲
شهید حسن اصغري كفراتي|روستاي كفرات|شهدای روستاي كفرات|شهرستان نكا/ مازندران - دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲
شهید صمد ذكريايي|روستاي ارم|شهدای روستاي ارم|شهرستان نكا/ مازندران - دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲
شهید عباس اشكاران|روستاي زيارت كلا|شهدای روستاي زيارتكلا|شهرستان نكا/ مازندران - دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲
شهید سبز علي برزين|روستاي زيارت كلا|شهدای روستاي زيارتكلا|شهرستان نكا/ مازندران - دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲
شهید محمد حسن داناپور|روستاي چناربن|شهدای روستاي چناربن|شهرستان نكا/ مازندران - دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲
شهید اسماعيل طوسي|روستاي چناربن|شهدای روستاي چناربن|شهرستان نكا/ مازندران - دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲
شهید محمود اسماعيل نژاد|روستاي چناربن|شهدای روستاي چناربن|شهرستان نكا/ مازندران - دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲
شهید نعمت الله فغاني|روستاي چناربن|شهدای روستاي چناربن|شهرستان نكا/ مازندران - دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲
شهید طاهر حاجيان|روستاي فريمك|شهدای روستاي فريمك|شهرستان نكا/ مازندران - دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲
شهید يوسف زالي كلهري|شهر نكا|شهدای شهرنكا|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید رشيد الله رجبي|شهر نكا|شهدای شهرنكا|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید رجب علي ادينه نيا|شهر نكا|شهدای شهرنكا|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید داريوش كبيري|شهر نكا|شهدای شهرنكا|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید حميد تركيان|شهر نكا|شهدای شهرنكا|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید موسي كاكو|شهر نكا|شهدای شهرنكا|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید سيد علي نظام زاده |شهر نكا|شهدای شهرنكا|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید علي رضا تقوي قلعه سري|شهر نكا|شهدای شهرنكا|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید سيد يحيي اشجعي|شهر نكا|شهدای شهرنكا|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید محمود احمدي نژاد|شهر نكا|شهدای شهرنكا|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید محمود محمدي شهميري|شهر نكا|شهدای شهرنكا|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید ابوالقاسم محمدي شهميري|شهر نكا|شهدای شهرنكا|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید غلام علي لقماني شهميري|شهر نكا|شهدای شهرنكا|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید اسحاق صيدي|شهر نكا|شهدای شهرنكا|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید محمد صادق باقري|شهر نكا|شهدای شهرنكا|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید بهرام بهادري ولاشدي|شهر نكا|شهدای شهرنكا|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید محمد رحيم بردبار|شهر نكا|شهدای شهرنكا|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید روح الله عبدي نارنج باغي|شهر نكا|شهدای شهرنكا|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید محمد علي جورين سر|روستاي ابلو|شهدای روستاي ابلو|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید علي جورين سر|روستاي ابلو|شهدای روستاي ابلو|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید بهرام علي بهرام منصوري|روستاي ابلو|شهدای روستاي ابلو|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید جمشيد نجف پور عمران|شهر نكا|شهدای شهرنكا|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید قدرت الله اهنگري|شهر نكا|شهدای شهرنكا|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲
شهید هوشنگ علي زاده|شهر نكا|شهدای شهرنكا|شهرستان نكا/ مازندران - پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲